Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Elac 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Elac
Цена от до Кол-во:

 Elac

 
 
 
Elac CC 51.2
160 × 445 × 280 мм
7 кг
7900 р.
 
 
Elac BS 52.2
210 × 136 × 165 мм
2,3 кг
9900 р.
 
 
Elac CC 61.2
170 × 435 × 265 мм
7,5 кг
11900 р.
 
 
Elac CC 121
175х435х285 мм
8.2 кг
12500 р.
 
 
Elac BS 53.2
285 × 170 × 235 мм
5,5 кг
14900 р.
 
 
Elac IW 1230
308х220х105(115) мм
3 кг
16500 р.
 
 
Elac SUB 50 ESP
450 х 325 х 370 мм
18 кг
18900 р.
 
 
Elac Stand LS70 for BS203
695/726 х 240 х 290 мм
5 кг
19000 р.
 
 
Elac BS 63.2
330 × 205 × 265 мм
7 кг
20900 р.
 
 
Elac WS 1235
320 × 230 × 116
4,2 кг
21500 р.
 
1-10  11-20  21-22   След.   Показать все 

// 20000.ru / Elac
ПРОИЗВОДИТЕЛИ