Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Elac 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Elac
Цена от до Кол-во:

 Elac

 
 Акустические системы
 
Elac FS 247
220 х 1022 х 320 мм
16 кг
86900 р.
 
 
Elac FS 249
260 х 1147 х 368 мм
31 кг
169000 р.
 
 
Elac FS 57.2
940 × 200 × 300 мм
14 кг
24900 р.
 
 
Elac FS 58.2
1,070 × 250 × 335 мм
20 кг
29900 р.
 
 
Elac FS 67.2
950 × 220 × 300 мм
14,5 кг
29900 р.
 
 
Elac FS 68.2
1,080 × 250 × 335
20 кг
36900 р.
 
 
Elac IW 1230
308х220х105(115) мм
3 кг
16500 р.
 
 
Elac WS 1235
320 × 230 × 116
4,2 кг
21500 р.
 
 Сабвуферы
 
Elac SUB 111.2 ESP
400 х 257 х 380 мм
13 кг
21900 р.
 
 
Elac SUB 2040 ESP
257 x 410 x 358 мм
17.7 кг
39000 р.
 
1-10  11-20  21-22   След.   Показать все 

// 20000.ru / Elac
ПРОИЗВОДИТЕЛИ