Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dynaudio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dynaudio
Цена от до Кол-во:

 Dynaudio

 
 
 
Dynaudio Consequence Ultimate Edition
430 x 1330 x 630 мм
114 кг
1000000 р.
 
 
Dynaudio Confidence C4
250 x 1750 х 445 мм
50 кг
705600 р.
 
 
Dynaudio Sapphire
330 x 1350 x 325 мм
40 кг
546000 р.
 
 
Dynaudio Confidence C2
238 x 1550 х 445 мм
40 кг
483000 р.
 
 
Dynaudio Contour S5.4
21.4x145x39 см
352800 р.
 
 
Dynaudio Confidence Center
800 x 300 х 380 мм
20,6 кг
277200 р.
 
 
Dynaudio Confidence C1
200 x 445 х 430 мм
10,9 кг
264600 р.
 
 
Dynaudio Focus 360
248 x 1240 x 385 мм
36,1 кг
241500 р.
 
 
Dynaudio Contour S3.4
19x120x34 см
231000 р.
 
 
Dynaudio Focus 220 MKII
205 x 980 x 295 мм
18,7 кг
130200 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-47   След.  

// 20000.ru / Dynaudio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ