Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dynaudio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dynaudio
Цена от до Кол-во:

 Dynaudio

 
 Акустические системы
 
Dynaudio IW17
195 х 289 мм
27300 р.
 
 
Dynaudio MC15
170 х 260 х 235 ммМ
7 кг
46200 р.
 
 
Dynaudio Sapphire
330 x 1350 x 325 мм
40 кг
546000 р.
 
 Сабвуферы
 
Dynaudio Sub 250
294 x 289 x 318 мм
10 кг
37800 р.
 
 
32x33.8x46.6
19.1кг
61740 р.
 
 
36x37.8x56.8
30.6кг
86100 р.
 
 
Dynaudio Sub MC250
289 x 294 x 318
10 кг
23100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-47 

// 20000.ru / Dynaudio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ