Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dynaudio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dynaudio
Цена от до Кол-во:

 Dynaudio

 
 Акустические системы
 
Dynaudio Excite X36
205 х 1040 х 310 мм
23.5 кг
109200 р.
 
 
Dynaudio Focus 110
305 x 173 х 285 мм
7.3 кг
56700 р.
 
 
Dynaudio Focus 110A
173 x 305 х 322 мм
8,5 кг
75600 р.
 
 
Dynaudio Focus 140
350 x 203 х 295 мм
8.5 кг
79380 р.
 
 
Dynaudio Focus 200 C
173 x 640 x 285 мм
12,7 кг
44100 р.
 
 
Dynaudio Focus 220 MKII
205 x 980 x 295 мм
18,7 кг
130200 р.
 
 
Dynaudio Focus 360
248 x 1240 x 385 мм
36,1 кг
241500 р.
 
 
Dynaudio IC17
Диаметр: 9,3"
1,3 кг
27300 р.
 
 
Dynaudio IP17 InWall
225х325
43260 р.
 
 
Dynaudio IP24 InWall
286 x 385
43260 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-47   След.  

// 20000.ru / Dynaudio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ