Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dynaudio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dynaudio
Цена от до Кол-во:

 Dynaudio

 
 Акустические системы
 
Dynaudio Contour SCX
193 x 800 x 318 мм
18 кг
119070 р.
 
 
Dynaudio Contour SR
16.5x27.7x16.6 см
4.8кг
88200 р.
 
 
Dynaudio DM 2/7
215 x 355 x 265 мм
7.5 кг
27300 р.
 
 
Dynaudio DM2/10
275 х 450 х 345 мм
44100 р.
 
 
Dynaudio DM2/6
170 x 292 x 240 мм
5.6 кг
24150 р.
 
 
Dynaudio DM2/8
9,4 кг
35700 р.
 
 
Dynaudio Excite X12
170 х 285 х 255 мм
6,5 кг
33600 р.
 
 
Dynaudio Excite X16
205 х 350 х 290 мм
9 кг
48300 р.
 
 
Dynaudio Excite X22 Center
500 х 130 х 210 мм
7 кг
26250 р.
 
 
Dynaudio Excite X32
170 х 920 х 270 мм
17,2 кг
86100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-47   След.  

// 20000.ru / Dynaudio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ