Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dynaudio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dynaudio
Цена от до Кол-во:

 Dynaudio

 
 Акустические системы
 
Dynaudio Audience 42C
37x16.5x20 см
5.5кг
13300 р.
 
 
Dynaudio Confidence C1
200 x 445 х 430 мм
10,9 кг
264600 р.
 
 
Dynaudio Confidence C2
238 x 1550 х 445 мм
40 кг
483000 р.
 
 
Dynaudio Confidence C4
250 x 1750 х 445 мм
50 кг
705600 р.
 
 
Dynaudio Confidence Center
800 x 300 х 380 мм
20,6 кг
277200 р.
 
 
Dynaudio Consequence Ultimate Edition
430 x 1330 x 630 мм
114 кг
1000000 р.
 
 
Dynaudio Contour S1.4
18.8x40x34 см
123900 р.
 
 
Dynaudio Contour S3.4
19x120x34 см
231000 р.
 
 
Dynaudio Contour S5.4
21.4x145x39 см
352800 р.
 
 
Dynaudio Contour SC
49x16x30.3 см
10.3кг
77700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-47   След.  

// 20000.ru / Dynaudio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ