Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 
 
Dali Epicon 8
353 x 1262 x 497 мм
47.5 кг
1000000 р.
 
 
Dali Epicon 6
232 x 1025 x 441 мм
29.8 кг
880000 р.
 
 
Dali Rubicon 8
220 x 1100 x 445 мм
27.3 кг
450000 р.
 
 
Dali Epicon 2
214 x 386 x 366 мм
10.3 кг
390000 р.
 
 
Dali Epicon Vocal
816 x 247 x 349 мм
18.4 кг
380000 р.
 
 
Dali Fazon F5
281 x 919 x 323 мм
13.9 кг
325000 р.
 
 
Dali Rubicon 5
195 x 890 x 339 мм
15.7 кг
260000 р.
 
 
Dali Opticon 8
241 x 1140 x 450 мм
34.8 кг
250000 р.
 
 
Dali Sub P-10 Dss
210000 р.
 
 
Dali Sub M-10 D
340 x 370 x 340 мм
20,5 кг
190000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ