Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 
 
Dali Dali Connect SC RM430ST
0 р.
 
 
Dali Connect SC RM230C
1060 р.
 
 
Dali Connect SC Rm230S
1490 р.
 
 
Dali Connect SC RM230 ST
2220 р.
 
 
Dali Fazon LCR Wall Bracket
2890 р.
 
 
Dali The Wedge
5000 р.
 
 
Dali Fazon/motif LCR Stand Table Center
8990 р.
 
 
Dali Fazon LCR Table Stand Center
8990 р.
 
 
Dali Zensor Pico Vokal
141 x 230 x 196 мм
3,1 кг
9990 р.
 
 
Dali Fazon Mikro Floor Stand
9990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ