Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 Кабели
 
Dali Connect SC RM230C
1060 р.
 
 
Dali Connect SC Rm230S
1490 р.
 
 
Dali Dali Connect SC F222C
81190 р.
 
 
Dali Dali Connect SC RM430ST
0 р.
 
 
Dali White Wave Speaker Cable
29090 р.
 
 Комплекты акустики
 
Dali Fazon 5.1
99990 р.
 
 Сабвуферы
 
Dali Fazon Sub 1
255 X 230 X 255 мм
7.5 кг
29990 р.
 
 
Dali Sub E 9 F
288 x 307 x 311 мм
11 кг
39990 р.
 
 
Dali Sub E-12 F
340 x 370 x 380 мм
14.7 кг
49990 р.
 
 
Dali Sub K-14
396 x 429 x 428 мм
26.4 кг
99990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ