Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 Акустические системы
 
Dali Zensor 1 AX
162 x 274 x 240 мм
4.6 кг
63390 р.
 
 
Dali Zensor 3
205 x 351 x 293 мм
6.3 кг
29090 р.
 
 
Dali Zensor 5
162 x 840 x 273 мм
10.3 кг
49990 р.
 
 
Dali Zensor 7
205x978x312 мм
14,9 кг
63390 р.
 
 
Dali Zensor Pico
141 x 230 x 196 мм
3.1 кг
19990 р.
 
 
Dali Zensor Pico Vokal
141 x 230 x 196 мм
3,1 кг
9990 р.
 
 
Dali Zensor Vokal
441 x 161 x 288 мм
6.8 кг
18990 р.
 
 Док-станции
 
Dali Kubik Free
145 x 305 x 145 мм
4.50 кг
59990 р.
 
 Кабели
 
Dali Connect SC F215C
59490 р.
 
 
Dali Connect SC RM230 ST
2220 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ