Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 Акустические системы
 
Dali Phantom E 80
294 x 294 x 106 мм
2.36 кг
42490 р.
 
 
Dali Phantom H 120
471 x 471 x 170 мм
9 кг
130000 р.
 
 
Dali Phantom H 50
275 x 275 x 95 мм
2.2 кг
39990 р.
 
 
Dali Phantom H 60
300 x 300 x 95 мм
43990 р.
 
 
Dali Phantom H 80
335 x 335 x 106 мм
3.3 кг
49990 р.
 
 
Dali Rubicon 2
195 x 353 x 335 мм
8 кг
175000 р.
 
 
Dali Rubicon 5
195 x 890 x 339 мм
15.7 кг
260000 р.
 
 
Dali Rubicon 8
220 x 1100 x 445 мм
27.3 кг
450000 р.
 
 
Dali Rubicon LCR
278 x 468 x 146 мм
8 кг
90000 р.
 
 
Dali Zensor 1
162 x 274 x 228 мм
4.2 кг
21690 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ