Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 Акустические системы
 
Dali Mentor Menuet
250 X 150 X 230 мм
4,1 кг
83990 р.
 
 
Dali Opticon 1
152 x 261 x 231 мм
4.5 кг
60000 р.
 
 
Dali Opticon 2
195 x 351 x 297 мм
7.8 кг
80000 р.
 
 
Dali Opticon 5
195 x 891 x 310 мм
15.6 кг
135000 р.
 
 
Dali Opticon 6
195 x 1000 x 330 мм
18.9 кг
160000 р.
 
 
Dali Opticon 8
241 x 1140 x 450 мм
34.8 кг
250000 р.
 
 
Dali Opticon LCR
285 x 482 x 127 мм
8.3 кг
62000 р.
 
 
Dali Opticon Vokal
435 x 201 x 312 мм
8.8 кг
50000 р.
 
 
Dali Phantom E 50
230 x 230 x 99 мм
1.58 кг
24990 р.
 
 
Dali Phantom E 60
258 x 258 x 99 мм
1.92 кг
29990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ