Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Dali 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Dali
Цена от до Кол-во:

 Dali

 
 Акустические системы
 
Dali Epicon 6
232 x 1025 x 441 мм
29.8 кг
880000 р.
 
 
Dali Epicon 8
353 x 1262 x 497 мм
47.5 кг
1000000 р.
 
 
Dali Epicon Vocal
816 x 247 x 349 мм
18.4 кг
380000 р.
 
 
Dali Fazon F5
281 x 919 x 323 мм
13.9 кг
325000 р.
 
 
Dali Fazon LCR
385 X 157 X 100 мм
3,6 кг
42390 р.
 
 
Dali Fazon Mikro
113 x 196 x 96 мм
1.5 кг
29990 р.
 
 
Dali Fazon Mikro Vokal
196 x 113 x 96 мм
1.5 кг
16990 р.
 
 
Dali Fazon Sat
138 x 255 x 138 мм
2,4 кг
25390 р.
 
 
Dali Kubik One
980 x 162 x 102 мм
9.6 кг
95000 р.
 
 
Dali Kubik Xtra
145 x 305 x 145 мм
3.80 кг
27990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-62   След.  

// 20000.ru / Dali
ПРОИЗВОДИТЕЛИ