Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Ceratec 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Ceratec
Цена от до Кол-во:

 Ceratec

 
 Акустические системы
 
Ceratec Effeqt T mk III
130 х 1650 х 350 мм
15 кг
119000 р.
 
 
Ceratec Effeqt W mk III
130 x 670 x 160 мм
69000 р.
 
 
Ceratec Glass EFFEQT mk III/T
5880 р.
 
 Сабвуферы
 
Ceratec Veto
470x190(250)x290(350) мм
16 кг
90000 р.
 
 
Ceratec VITA III Glass
29 кг
255000 р.
 
1-10  11-15   Показать все 

// 20000.ru / Ceratec
ПРОИЗВОДИТЕЛИ