Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. CD-проигрыватели 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / CD-проигрыватели
Цена от до Кол-во:

 CD-проигрыватели

 
 
 
Teac mc-dx30
226 x 160 х 86 мм
1 кг
6500 р.
 
 
Yamaha CD-S300
435 x 86 x 260 мм
3,5 кг
9300 р.
 
 
Cambridge Audio Topaz CD10
85 x 430 x 310 мм
4.3 кг
9999 р.
 
 
Teac PD-H01
215 x 55 x 215 мм
1.2 кг
12000 р.
 
 
Yamaha CD-C600
435 x 116 x 405 мм
6.2 кг
12201 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 350C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
12500 р.
 
 
Sherwood CD-5090R
440х95х250 мм
3.5 кг
13400 р.
 
 
Harman/Kardon HD 980
440x63x332 мм
3.8 кг
13990 р.
 
 
Yamaha CD-S700
435 x 96 x 300 мм
6.2 кг
15904 р.
 
 
Magnat MCD 450
430 x 76 x 287 мм
4,2 кг
17000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / CD-проигрыватели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ