Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. CD-проигрыватели 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / CD-проигрыватели
Цена от до Кол-во:

 CD-проигрыватели

 
 Roksan
 
Roksan M2 Caspian CD
432 x 330 x 70 мм
10 кг
99000 р.
 
 Rotel
 
Rotel RCD-1570
431 x 93 x 320 мм
6.7 кг
65810 р.
 
 Sherwood
 
Sherwood CD-5090R
440х95х250 мм
3.5 кг
13400 р.
 
 
Sherwood CD-772
129 х 440 х 355 мм
7.4 кг
21105 р.
 
 
Sherwood CDC-5090R
440 х 112 х 388
5.7 кг
17755 р.
 
 Teac
 
Teac AD-RW900
435 x 145 x 288 мм
5.6 кг
25000 р.
 
 
Teac CD-1000
435 x 116 x 366 мм
7.2 кг
31000 р.
 
 
Teac CD-2000
435 x 116 x 366 мм
7.2 кг
42000 р.
 
 
Teac CD-3000
435 x 116 x 371 мм
10.3 кг
77000 р.
 
 
Teac CD-RW890
435 x 100 x 295 мм
4.5 кг
20000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / CD-проигрыватели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ