Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. CD-проигрыватели 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / CD-проигрыватели
Цена от до Кол-во:

 CD-проигрыватели

 
 Arcam
 
Arcam FMJ CD17
430 х 85 х 290 мм
5.1 кг
39900 р.
 
 
Arcam FMJ CD37
430 x 85 x 290 мм
6.1 кг
79900 р.
 
 
Arcam Solo Mini
350 х 90 х 230 мм
4 кг
45000 р.
 
 Cambridge Audio
 
Cambridge Audio Azur 350C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
12500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 550C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
18500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 650C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
22500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 740C
430 x 115 x 315 мм
6.4 кг
36990 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 840C
115 x 430 x 360мм
8.5кг
45000 р.
 
 
Cambridge Audio Topaz CD10
85 x 430 x 310 мм
4.3 кг
9999 р.
 
 Cyrus
 
Cyrus CD Xt SE
78 х 215 х 360 мм
67000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / CD-проигрыватели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ