Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Canton 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Canton
Цена от до Кол-во:

 Canton

 
 
 
Canton Ergo 695
260 x 1150 x 345 мм
32,2 кг
214990 р.
 
 
Canton Vento SUB 850 R
380 x 520 x 510 мм
32,5 кг
199990 р.
 
 
Canton Ergo 690
230 x 1050 x 305 мм
23,5 кг
184990 р.
 
 
Canton Chrono 519 DC
250 x 1050 x 300 мм
21 кг
135990 р.
 
 
Canton Chrono SL 570.2
170 х 950 х 290 мм
16.3 кг
133322 р.
 
 
Canton SUB 650
360 х 480 х 500 мм
23.5 кг
130990 р.
 
 
Canton Ergo 670
215 x 950 x 285 мм
17,3 кг
130990 р.
 
 
Canton CD 390
140 х 1050 х 100 мм
9.3 кг
129990 р.
 
 
Canton DM 90.3
900 х 145 х 300 мм
124990 р.
 
 
Canton DM 20
124990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-92   След.  

// 20000.ru / Canton
ПРОИЗВОДИТЕЛИ