Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Canton 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Canton
Цена от до Кол-во:

 Canton

 
 
 
Canton Cantomount
0.19 кг
4500 р.
 
 
Canton LS 95.1
Высота 890 мм
1.16 кг
4600 р.
 
 
Canton Cantomount XL
0,31 кг
8990 р.
 
 
Canton Yuor World Stick
10990 р.
 
 
Canton LS 90.2
880 мм
2,3 кг
11990 р.
 
 
Canton Musicbox XS
18990 р.
 
 
Canton CD 150.2
360 x 90 x 100 мм
1,7 кг
18990 р.
 
 
Canton InCeiling 865 DT
245 x 245 x 204 мм
1.9 кг
19990 р.
 
 
Canton InWall 845 LCR
400 х 190 х 70 мм
2 кг
20990 р.
 
 
Canton LS 750
450 х 580 х 300 мм
4.4 кг
20990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-92   След.  

// 20000.ru / Canton
ПРОИЗВОДИТЕЛИ