Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Canton 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Canton
Цена от до Кол-во:

 Canton

 
 Комплекты акустики
 
Canton Movie 1050.2
109990 р.
 
 
Canton Movie 135
51990 р.
 
 
Canton Movie 95
39990 р.
 
 Сабвуферы
 
Canton ASF 75
430x155x410 мм
9.2 кг
34990 р.
 
 
Canton Sub 12.2
360 x 475 x 500 мм
23.6 кг
80990 р.
 
 
Canton Sub 6.2
250 x 355 x 370 мм
250x355x370 мм
38990 р.
 
 
Canton SUB 600
270 x 335 x 290 мм
9 кг
49990 р.
 
 
Canton SUB 650
360 х 480 х 500 мм
23.5 кг
130990 р.
 
 
Canton Sub 8.2
275 x 385 x 400 мм
11.8 кг
49990 р.
 
 
Canton SUB 80
275 x 385 x 400 мм
12 кг
60990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-92   След.  

// 20000.ru / Canton
ПРОИЗВОДИТЕЛИ