Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Cambridge Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Cambridge Audio
Цена от до Кол-во:

 Cambridge Audio

 
 CD-проигрыватели
 
Cambridge Audio Azur 840C
115 x 430 x 360мм
8.5кг
45000 р.
 
 
Cambridge Audio Topaz CD10
85 x 430 x 310 мм
4.3 кг
9999 р.
 
 Аксессуары
 
Cambridge Audio Minx CA600P
152 х 720/1112 х 200 мм
2.9 кг
4300 р.
 
 Акустические системы
 
Cambridge Audio Min20
78 x 154 x 85 мм
0,75 кг
6085 р.
 
 
Cambridge Audio Sirocco S20
198 x 129 x 178 мм
2.1 кг
4799 р.
 
 
Cambridge Audio Sirocco S50
117 x 430 x 220 мм
4,7 кг
5099 р.
 
 
Cambridge Audio Sirocco S70
938 х 160 х 240 мм
12.4 кг
12999 р.
 
 Интегрированные усилители, Интегрированные ресиверы
 
Cambridge Audio Azur 350A
86 x 430 x 340 мм
6 кг
12500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 550A
120 x 430 x 350 мм
8 кг
18500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 650A
120 x 430 x 350 мм
8,4 кг
22500 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Cambridge Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ