Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Cambridge Audio 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Cambridge Audio
Цена от до Кол-во:

 Cambridge Audio

 
 AV-процессоры, предусилители
 
Cambridge Audio Azur 540P
215 x 133 x 46мм
0.8кг
3990 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 640P
215 x 133 x 46
0.9кг
5990 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 840E
430 x 115 x 385 мм
8.7 кг
53000 р.
 
 AV-ресиверы, AV-усилители
 
Cambridge Audio Azur 650R
150 х 430 х 420 мм
15 кг
55000 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 840W
430 x 145 x 385 мм
21.8 кг
75000 р.
 
 Blu-ray проигрыватели
 
Cambridge Audio Azur 650BD
85 х 430 х 312 мм
4.1 кг
25000 р.
 
 CD-проигрыватели
 
Cambridge Audio Azur 350C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
12500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 550C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
18500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 650C
85 x 430 x 305 мм
4.8 кг
22500 р.
 
 
Cambridge Audio Azur 740C
430 x 115 x 315 мм
6.4 кг
36990 р.
 
1-10  11-20  21-28   След.   Показать все 

// 20000.ru / Cambridge Audio
ПРОИЗВОДИТЕЛИ