Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 
 
B&W Nautilus
430 х 1210 х 1105 мм
86,5 кг
5841732 р.
 
 
B&W 800 D2
450 х 1180 х 645 мм
102 кг
1704611 р.
 
 
B&W 802 D3
390 х 1212 х 583 мм
94,5 кг
1561373 р.
 
 
B&W 803 D3
334 x 1160 x 498 мм
65,5 кг
1202870 р.
 
 
B&W 805 Maserati
238 x 418 x 351 мм
12 кг
1003372 р.
 
 
B&W 803 D2
1164 х 306 х 457 мм
41 кг
763400 р.
 
 
B&W CT8 LR
325 x 1100 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W CT8 CC
1100 x 325 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W 804 D3
238 x 1019 x 345 мм
33 кг
689400 р.
 
 
B&W 804 D2
1020 x 238 x 351 мм
27 кг
572700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ