Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 
 
B&W Stav 24
240 х 610 х 300 мм
8.5 кг
9510 р.
 
 
B&W C5 S2
20 г
11930 р.
 
 
B&W P3
130 г
13120 р.
 
 
B&W CCM 362
Установочное отверстие 200 мм, Установочная глубина 79 мм
16850 р.
 
 
B&W P5 Maserati
195 г
17900 р.
 
 
B&W CCM 664SR
240 x 240 x 133 мм
19390 р.
 
 
B&W P5 S2
195 г
20290 р.
 
 
B&W CCM 382
Установочное отверстие 249 мм Установочная глубина 85 мм
22060 р.
 
 
B&W CWM 362
Установочное отверстие 181 x 275 мм Установочная глубина 76 мм
22060 р.
 
 
B&W P5 Wireless
213 г
23890 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ