Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W MM-1
100 x 170 x 100 мм
0,85 кг
32190 р.
 
 
B&W Nautilus
430 х 1210 х 1105 мм
86,5 кг
5841732 р.
 
 
B&W Panorama 2
1100 x 125 x 181 мм
14,1 кг
155000 р.
 
 
B&W PM1
191 x 331 x 250 мм
9.3 кг
287300 р.
 
 
B&W Rubicon 6
200 x 990 x 380 мм
20.2 кг
350000 р.
 
 
B&W T7
210 х 114 х 54 мм
0,9 кг
23890 р.
 
 
B&W Zensor 5 AX
212 x 840 x 282 мм
11 кг
99990 р.
 
 
B&W Zeppelin Wireless
660 x 188 x 183 мм
6.50 кг
56760 р.
 
 Комплекты акустики
 
B&W MT-50
127600 р.
 
 
B&W MT-60D
214800 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ