Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W DM685 S2
190 х 345 х 324 мм
6,8 кг
48260 р.
 
 
B&W DM686 S2
160 х 315 х 229 мм
4,6 кг
37940 р.
 
 
B&W DS3
249 х380 х153 мм
5,2 кг
57780 р.
 
 
B&W FPM2
170 x 259 x 102 мм
2.7 кг
59830 р.
 
 
B&W HTM1 D3
850 x 330 x 342 мм
30,4 кг
457600 р.
 
 
B&W HTM2 D2
841 x 329 x 387 мм
31 кг
381700 р.
 
 
B&W HTM2 D3
720 x 302 x 326 мм
304200 р.
 
 
B&W HTM4 D2
279 x 486 x 287 мм
12.5 кг
190800 р.
 
 
B&W HTM61 S2
590 x 218 x 304 мм
17.2 кг
51580 р.
 
 
B&W HTM62 S2
480 x 160 x 279 мм
7.9 кг
30950 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ