Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W CWM 663
221 x 315 x 95 мм;
Монтажный размер: (Ш х В х Г):
183 x 279 x 95 мм
42040 р.
 
 
B&W CWM 664
183 x 279 х 95 мм
30390 р.
 
 
B&W CWM 7.3
276 x 736 x 102 мм, установочное отверстие 251 x 711 мм
94900 р.
 
 
B&W CWM 7.4
251 x 415 x 102 мм, установочное отверстие 226 x 390 мм
50540 р.
 
 
B&W CWM 7.5
356 x 212 х 102 мм
Монтажный размер: 331 х 187 x 102 мм
37790 р.
 
 
B&W CWM 8.3
установочное отверстие 236 x 862 мм
210200 р.
 
 
B&W CWM 8.5
установочное отверстие 231 x 395 мм
76580 р.
 
 
B&W CWM LCR 7
625 х 175 х 97 мм
4.2 кг
25180 р.
 
 
B&W DM683 S2
190 х985 х 364 мм
27,2 кг
113500 р.
 
 
B&W DM684 S2
160 x 920 x 234 мм
14,2 кг
79200 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ