Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W CT7.5
305x444x288 мм
11.6 кг
48060 р.
 
 
B&W CT8 CC
1100 x 325 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W CT8 DS
325 x 1100 x 250 мм
75 кг
486100 р.
 
 
B&W CT8 LR
325 x 1100 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W CT8 SW
475 x 475 x 475 мм
35 кг
214900 р.
 
 
B&W CT8.2 LCR
325 x 1000 x 300 мм
36,25 кг
410200 р.
 
 
B&W CT8.4
325 x 630 x 185 мм
21 кг
302800 р.
 
 
B&W CTSW15
550 x 550 x 260 мм
30 кг
108300 р.
 
 
B&W CWM 362
Установочное отверстие 181 x 275 мм Установочная глубина 76 мм
22060 р.
 
 
B&W CWM 652
264 х 191 х 95 мм
Монтажный размер: (Ш х В х Г): 153 x 228 x 95 мм
30390 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ