Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W CM5 S2
200 x 340 x 301 мм
8.9 кг
121200 р.
 
 
B&W CM6 S2
200 x 340 x 301 мм
8.9 кг
151600 р.
 
 
B&W CM8 S2
252 x 960 x 298 мм
19.5 кг
181600 р.
 
 
B&W CM9 S2
320 x 1025 x 370 мм
26.6 кг
242400 р.
 
 
B&W CT ISW3
330 x 470 x 235 мм
12 кг
67760 р.
 
 
B&W CT ISW4
294 х 524 х 114 мм
53620 р.
 
 
B&W CT SW10
340 х 360 х 260 мм
14,85 кг
59470 р.
 
 
B&W CT SW12
396 x 465 x 260 мм
25.5 кг
79620 р.
 
 
B&W CT7.3
360х606х288 мм
21,5 кг
119800 р.
 
 
B&W CT7.4
343 x 444 x 288 мм
15.75 кг
79510 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ