Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W CCM 684
290 x 133 мм
Монтажный размер: (Д х Г): 250 x 133 мм
33170 р.
 
 
B&W CCM 7.3
355 х 355 x 194 мм
Монтажный размер: 332 х 332 х 194 мм
94900 р.
 
 
B&W CCM 7.4
355 х 355 x 194 мм
Монтажный размер: 332 х 332 х 194 мм
63270 р.
 
 
B&W CCM 7.5
355 x 355 x 194 мм, Установочное отверстие 332 x 332 мм
47350 р.
 
 
B&W CCM 8.5
134400 р.
 
 
B&W CCM 818
280 х 136 мм
2.6 кг
83500 р.
 
 
B&W CM Centre 2 S2
590 x 225 x 301 мм
18.7 кг
94600 р.
 
 
B&W CM Centre S2
480 x 167 x 275 мм
11.5 кг
53100 р.
 
 
B&W CM1 S2
165 x 280 x 276 мм
6.7 кг
83500 р.
 
 
B&W CM10 S2
366 x 1087 x 414 мм
33.5 кг
302800 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ