Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W CCM 362
Установочное отверстие 200 мм, Установочная глубина 79 мм
16850 р.
 
 
B&W CCM 382
Установочное отверстие 249 мм Установочная глубина 85 мм
22060 р.
 
 
B&W CCM 662
240 x 133 мм
Монтажный размер: 202 x 133 мм
55560 р.
 
 
B&W CCM 663
240 x 133 мм
Монтажный размер: 202 x 133 мм
38780 р.
 
 
B&W CCM 663 SR
240 х 133 мм
Монтажный размер: 202 х 133 мм
27780 р.
 
 
B&W CCM 664
240 x 133 мм
Монтажный размер: 202 x 133 мм
30390 р.
 
 
B&W CCM 664SR
240 x 240 x 133 мм
19390 р.
 
 
B&W CCM 665
240 х 133 мм
Монтажный размер: 202 х 133 мм
23990 р.
 
 
B&W CCM 682
290 x 133 мм
Монтажный размер: (Д х Г): 250 x 133 мм
66330 р.
 
 
B&W CCM 683
290 x 290 x 133 мм, установочное отверстие 250 мм
47170 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ