Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Акустические системы
 
B&W 803 D2
1164 х 306 х 457 мм
41 кг
763400 р.
 
 
B&W 803 D3
334 x 1160 x 498 мм
65,5 кг
1202870 р.
 
 
B&W 804 D2
1020 x 238 x 351 мм
27 кг
572700 р.
 
 
B&W 804 D3
238 x 1019 x 345 мм
33 кг
689400 р.
 
 
B&W 805 D2
238 x 418 x 351 мм
12 кг
381700 р.
 
 
B&W 805 D3
238 x 424 x 345 мм
12,6 кг
456200 р.
 
 
B&W 805 Maserati
238 x 418 x 351 мм
12 кг
1003372 р.
 
 
B&W A5
300 x 180 x 120 мм
3.60 кг
35790 р.
 
 
B&W A7
360 x 220 x 160 мм
5.70 кг
53690 р.
 
 
B&W AM-1
180 x 310 x 210 мм
4 кг
46990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ