Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Сабвуферы
 
B&W ASW610XP
310 x 310 x 375 мм
15.5 кг
102100 р.
 
 
B&W PV1D
270 x 342 x 358 мм
18.7 кг
127100 р.
 
 Усилители мощности
 
B&W SA1000 MkII
100 х 430 х 322 мм
6.45 кг
120200 р.
 
 
B&W SA250 MkII
435 x 100 x 322 мм
5.4 кг
85100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104 

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ