Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Наушники
 
B&W C5 S2
20 г
11930 р.
 
 
B&W P3
130 г
13120 р.
 
 
B&W P5 Maserati
195 г
17900 р.
 
 
B&W P5 S2
195 г
20290 р.
 
 
B&W P5 Wireless
213 г
23890 р.
 
 
B&W P7
290 г
26260 р.
 
 Сабвуферы
 
B&W ASW 10CM S2
325 x 325 x 362 мм
15.5 кг
136300 р.
 
 
B&W ASW DB1
460 x 490 x 410 мм
50 кг
370000 р.
 
 
B&W ASW608
260 х260 х330 мм
8,85 кг
37150 р.
 
 
B&W ASW610
310 x 310 x 375 мм
12.5 кг
49110 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ