Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. B&W 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / B&W
Цена от до Кол-во:

 B&W

 
 Аксессуары
 
B&W FS 805 Stand
278 x 594 х 374 мм
8 кг
40380 р.
 
 
B&W FS HTM Stand
521 x 295 x 312 мм
13.3 кг
30130 р.
 
 
B&W FS PM1 Stand
268 х 300 х 620 м
77510 р.
 
 
B&W FS-805 D3
255 х 595 х 368 мм
8 кг
55760 р.
 
 
B&W FS-CM S2 Stand
595 х 278 х 368 мм
10 кг.
41890 р.
 
 
B&W FS-HTM D3
51780 р.
 
 
B&W FS-M1
250 x 957 x 250 мм
0,5 кг
34360 р.
 
 
B&W Stav 24
240 х 610 х 300 мм
8.5 кг
9510 р.
 
 Акустические системы
 
B&W 800 D2
450 х 1180 х 645 мм
102 кг
1704611 р.
 
 
B&W 802 D3
390 х 1212 х 583 мм
94,5 кг
1561373 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-104   След.  

// 20000.ru / B&W
ПРОИЗВОДИТЕЛИ