Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 
 
BDI Signal 8329
660 х 2010 х 560 мм
78 кг
86099 р.
 
 
BDI Corridor 8179
710 х 2010 х 540 мм
83657 р.
 
 
BDI Avion 8929
1960 x 570 x 560 мм
87 кг
83139 р.
 
 
BDI Marina 8729-2
600 x 1860 x 560 мм
90 кг
81548 р.
 
 
BDI Nora 8239
510 x 1950 x 560 мм
73 кг
81548 р.
 
 
BDI Cavo 8167
590 х 1780 х 460 мм
56 кг
79439 р.
 
 
BDI Nora Slim 8239-S
510 x 1950 x 470 м
84 кг
79291 р.
 
 
BDI Novia 8429-2
590 x 1880 x 560 мм
99 кг
78699 р.
 
 
BDI Cassini 8629
550 х 1840 х 590 мм
78699 р.
 
 
BDI Avion 8937
1660 x 570 x 560 мм
76 кг
77182 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ