Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 
 
BDI Arena TV Mount 9970
1490 x 910 x 140 мм
25012 р.
 
 
BDI Vexa 9234
508 х 1118 х 483 мм
37 кг
25789 р.
 
 
BDI Hokkaido End Table 2310
540 x 610 x 610 мм
31,2 кг
27872 р.
 
 
BDI Arena TV Mount 9972
1540 x 910 x 460 мм
29378 р.
 
 
BDI Fin End Table 1110
560 x 750 x 640 мм
17,2 кг
29984 р.
 
 
BDI Icon 9423
690 x 650 x 520
30747 р.
 
 
BDI Icon 9424
600 x 1170 x 520 мм
33670 р.
 
 
BDI Valera 9724
1120 x 540 x 520 мм
53 кг
33670 р.
 
 
BDI Stream Wide Coffee Table 1502G
380 x 1120 x 710 мм
60 кг
34432 р.
 
 
BDI Icon 9425
1280 x 560 x 520 мм
35964 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ