Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 Аксессуары
 
BDI Revo 9981
1550 × 520 × 560 мм
69301 р.
 
 
BDI Signal 8323
450 х 2010 х 560 мм
56 кг
67340 р.
 
 
BDI Signal 8329
660 х 2010 х 560 мм
78 кг
86099 р.
 
 
BDI Sonda 8656
580 х 1480 х 490 мм
73 кг
46102 р.
 
 
BDI Stream Wide Coffee Table 1502G
380 x 1120 x 710 мм
60 кг
34432 р.
 
 
BDI Valera 9724
1120 x 540 x 520 мм
53 кг
33670 р.
 
 
BDI Valera 9729
540 х 1473 х 572 мм
69.5 кг
38850 р.
 
 
BDI Vexa 9234
508 х 1118 х 483 мм
37 кг
25789 р.
 
 
BDI Vista 9960
740 x 1400 x 690 мм
41070 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49 

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ