Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 Аксессуары
 
BDI Eras 8357
630 х 1880 х 560 мм
92 кг
77182 р.
 
 
BDI Eras 8358
800 х 1280 х 560 мм
75 кг
68376 р.
 
 
BDI Fin Coffee Table 1106
370 x 1570 x 840 мм
45 кг
42176 р.
 
 
BDI Fin End Table 1110
560 x 750 x 640 мм
17,2 кг
29984 р.
 
 
BDI Hokkaido End Table 2310
540 x 610 x 610 мм
31,2 кг
27872 р.
 
 
BDI Hokkaido Rectangular Console 2323
730 x 410 x 1520 мм
41,2 кг
38464 р.
 
 
BDI Icon 9423
690 x 650 x 520
30747 р.
 
 
BDI Icon 9424
600 x 1170 x 520 мм
33670 р.
 
 
BDI Icon 9425
1280 x 560 x 520 мм
35964 р.
 
 
BDI Marina 8729-2
600 x 1860 x 560 мм
90 кг
81548 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ