Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 Аксессуары
 
BDI Casata 2823
690 х 1650 х 480 мм
69301 р.
 
 
BDI Cascadia 8254
1010 x 560 x 510 мм
49 кг
51874 р.
 
 
BDI Cascadia 8257
560 х 1660 х 510 мм
61.7 кг
65157 р.
 
 
BDI Cassini 8627
169 x 48 x 59 мм
51495 р.
 
 
BDI Cassini 8629
550 х 1840 х 590 мм
78699 р.
 
 
BDI Cavo 8167
590 х 1780 х 460 мм
56 кг
79439 р.
 
 
BDI Cavo 8168
690 х 1470 х 410 мм
53 кг
68968 р.
 
 
BDI Cirrus 8157
1660 x 490 x 510 мм
56 кг
46879 р.
 
 
BDI Cirrus 8158
730 x 1650 x 520 мм
87 кг
60717 р.
 
 
BDI Corridor 8179
710 х 2010 х 540 мм
83657 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ