Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. BDI 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / BDI
Цена от до Кол-во:

 BDI

 
 Аксессуары
 
BDI Arena TV Mount 9970
1490 x 910 x 140 мм
25012 р.
 
 
BDI Arena TV Mount 9972
1540 x 910 x 460 мм
29378 р.
 
 
BDI Avion 8528
1080 x 787 x 560 мм
65897 р.
 
 
BDI Avion 8927
1660 x 570 x 560 мм
72 кг
69301 р.
 
 
BDI Avion 8928
730 x 1210 x 560 мм
65897 р.
 
 
BDI Avion 8929
1960 x 570 x 560 мм
87 кг
83139 р.
 
 
BDI Avion 8937
1660 x 570 x 560 мм
76 кг
77182 р.
 
 
BDI Avion Corner 8521
1016 x 800 x 559 мм
70966 р.
 
 
BDI Avion Corner 8925
570 х 1270 х 560 мм
55500 р.
 
 
BDI Braden 8828
690 х 1750 х 530 мм
97 кг
73852 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-49   След.  

// 20000.ru / BDI
ПРОИЗВОДИТЕЛИ