Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Audio Physic 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Audio Physic
Цена от до Кол-во:

 Audio Physic

 
 Сабвуферы
 
Audio Physic Luna
625 х 260 х 390 мм
26 кг
127400 р.
 
 
Audio Physic Minos
730 х 470 х 470 мм
45 кг
245589 р.
 
 
Audio Physic RHEA II
405 х 415 х 510 мм
40 кг
231168 р.
 
 
Audio Physic Yara II Sub
320 x 320 x 390 мм
16.5 кг
53626 р.
 
 
Audio Physic Yara Subwoofer
340 x 340 x 390 мм
16,5 кг
71630 р.
 
 Усилители мощности
 
Audio Physic AP MONO
745114 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-36   Показать все 

// 20000.ru / Audio Physic
ПРОИЗВОДИТЕЛИ