Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Anthem 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Anthem
Цена от до Кол-во:

 Anthem

 
 
 
Anthem PVA 2
438 х 149 х 280 мм
12 кг
52900 р.
 
 
Anthem MRX-300
439x164x390 мм
15.2 кг
55900 р.
 
 
Anthem MCA 20
438 х 178 х 310 мм
15,9 кг
74900 р.
 
 
Anthem Integrated 225
438 х 149 х 457 мм
19,4 кг
81900 р.
 
 
Anthem PVA 5
438 х 149 х 335 мм
16,5 кг
83900 р.
 
 
Anthem MRX-500
439 х 164 х 390 мм
15,6 кг
83900 р.
 
 
Anthem MCA 30
438 х 178 х 310 мм
18,5 кг
99900 р.
 
 
Anthem Statement A2
490 х 194 х 492 мм
15.5 кг
109900 р.
 
 
Anthem PVA 7
438 х 149 х 420 мм
21,5 кг
109900 р.
 
 
Anthem MRX-700
439 х 164 х 390 мм
16,1 кг
111900 р.
 
1-10  11-20   След.   Показать все 

// 20000.ru / Anthem
ПРОИЗВОДИТЕЛИ