Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 
 
Genelec M040
235 x 337 x 229 мм
7,4 кг
1245 р.
 
 
Jamo IC 102
80 х 60 мм
0,2 кг
2250 р.
 
 
Magnat IC 62
2850 р.
 
 
1
480 x 155 x 265 мм
2990 р.
 
 
Wharfedale Vardus Surround
115 х 150 х 110 мм
3000 р.
 
 
Magnat Monitor Supreme Center 250
420 x 145 x 190 мм
4,9 кг
3199 р.
 
 
Wharfedale WH-2 Surround
224 x 245 x 126 мм
4.4 кг
3200 р.
 
 
Wharfedale WH-2 Centre
125 х 420 х 150 мм
3.9 кг
3200 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.Cen
170 x 420 x 170 мм
3,1 кг
3200 р.
 
 
Wharfedale Crystal CR-30.1
220 x 140 x 150 мм
2,7 кг
3200 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ