Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 SpeakerCraft
 
SpeakerCraft Ruckus 5 One
210 x 305 x 244 мм
4 кг
21750 р.
 
 
SpeakerCraft Ruckus 6 One
233 x 330 x 267мм
27000 р.
 
 
SpeakerCraft Ruckus 8 One
294 x 396 x 324 мм
44250 р.
 
 
1
393,7 х 463,6 х 412,8 мм
85500 р.
 
 Sunfire
 
Sunfire CRM2
140 x 210 x 153 мм
4.1 кг
78340 р.
 
 
Sunfire CRM2BIP
309 х 210 х 108 мм
3,6 кг
94000 р.
 
 
Sunfire CRS3C
635 x 147 x 95 мм
8.98 кг
113300 р.
 
 
Sunfire CRW2
200 x 587 x 103 мм
6.8 кг
71660 р.
 
 
Sunfire CRW2C
200 х 587 х 103 мм
6.8 кг
87800 р.
 
 
Sunfire CRW3C
825 х 195 х 104 мм
11.1 кг
125900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ