Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Audio Physic
 
Audio Physic Yara II Evolution
950 x 170 x 230 мм
13 кг
56179 р.
 
 
Audio Physic Yara II Superior
1000 х 150 х 320 мм
19 кг
111895 р.
 
 
Audio Physic Yara Monitor
310 х 150 х 200 мм
4,8 кг
38374 р.
 
 B&W
 
B&W 800 D2
450 х 1180 х 645 мм
102 кг
1704611 р.
 
 
B&W 802 D3
390 х 1212 х 583 мм
94,5 кг
1561373 р.
 
 
B&W 803 D2
1164 х 306 х 457 мм
41 кг
763400 р.
 
 
B&W 803 D3
334 x 1160 x 498 мм
65,5 кг
1202870 р.
 
 
B&W 804 D2
1020 x 238 x 351 мм
27 кг
572700 р.
 
 
B&W 804 D3
238 x 1019 x 345 мм
33 кг
689400 р.
 
 
B&W 805 D2
238 x 418 x 351 мм
12 кг
381700 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ