Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Quadral
 
Quadral Platinum M1 Base
160 x 550 x 249,5 мм
9,2 кг
21000 р.
 
 
Quadral Platinum M2
320 x 180 x 229,5
5,8 кг
33000 р.
 
 
Quadral Platinum M4
1001 x 210 x 317,5 мм
22,4 кг
75000 р.
 
 
Quadral Platinum M5
1124 x 230 x 317,5 мм
28,3 кг
89000 р.
 
 
Quadral Style 10 BASE
550 х 166 х 232 мм
7,7 кг
19500 р.
 
 
Quadral Style 30
166 х 319 х 232 мм
5,5
28500 р.
 
 
Quadral Style 50
941 x 166 x 232 мм
12,2 кг
50000 р.
 
 Revel
 
Revel Concerta C10
582x107x113 мм
3,1 кг
29639 р.
 
 
Revel Concerta C12
530x232x258 мм
14.5 кг
31356 р.
 
 
Revel Concerta LCR8
1015 x 107 x 113 мм
5.2 кг
44489 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ