Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Paradigm
 
Paradigm SA-ADP
Монтажный размер: (Д х Г): 207 x486 мм
5.4 кг
35900 р.
 
 
Paradigm SA-LCR 3 v.2
230 х 577 мм
6,8 кг
45900 р.
 
 
Paradigm SE 1
279 x 165 x 216 мм
5,9 кг
22900 р.
 
 
Paradigm SE 3
864 x 165 x 254 мм
16,7 кг
53900 р.
 
 
Paradigm SE Center
178 x 445 x 241 мм
9,4 кг
19900 р.
 
 
Paradigm Shift A2
280 х 167 х 220 мм
10,5 кг
34900 р.
 
 
Paradigm SIG-1.5R - 30 v.3
296 х 296 х 139 мм, Монтажный размер 270 х 139 мм
2 кг
34900 р.
 
 
Paradigm SIG-1.5R v.2
Диаметр: 226 мм
38000 р.
 
 
Paradigm SIG-ADP
Монтажный размер: (Д х Г): 207 x 486 мм
60000 р.
 
 
Paradigm SIG-LCR 5 v.2
1118 x 686 x 86 мм
10.4 кг
95000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ