Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 KEF
 
KEF Ci160 QL
303 х 223 х 97.5 мм, Монтажный размер 274 х 194 мм
14790 р.
 
 
KEF Ci160.2FRLT WHT
220 x 92 мм
8900 р.
 
 
KEF Ci160QCT
275 х 188 мм, Монтажный размер: 240 х 185 мм
19190 р.
 
 
KEF Ci160QR
220 x 220 x 88 мм
11490 р.
 
 
KEF Ci160QS
220 x 220 x 88 мм
13590 р.
 
 
KEF Ci160TR
235 x 235 x 40 мм
12000 р.
 
 
KEF Ci200CL
369 x 273 x 102 мм, Монтажный размер 334 x 238 мм
10990 р.
 
 
KEF Ci200CR
287 x 287 x 103 мм, Монтажный размер: 240 х 97 мм
8490 р.
 
 
KEF Ci200QL
369 x 273 x 106 мм, Монтажный размер: 334 x 238 мм
17390 р.
 
 
KEF Ci200QR
290 x 290 x 110 мм, Монтажный размер: 240 х 103 мм
14890 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ